BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Mae Barod yn ddarparwr triniaeth arloesol camddefnyddio sylweddau yng Nghymru, yn cynnig triniaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chymorth holistig i unigolion sy’n defnyddio ei gwasanaethau. Yn dilyn cyfnod o dwf, ar hyn o bryd mae gennym rai swyddi gwag ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr.  Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu cyfrannu at gyfeiriad strategol y sefydliad.

 

Rydym yn chwilio am geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau canlynol neu gefndiroedd perthnasol:

Busnes/Masnachol – Cyfiawnder Troseddol – Cyfrifyddiaeth – Meddygol – Iechyd Meddwl

Gwasanaethau Cymdeithasol/Gofal Cymdeithasol – Cyfreithiol – Tai

Cyfathrebu/Cysylltiadau Cyhoeddus

 

Os oes gennych angerdd a’r sgiliau a all ein helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, yna byddem wrth ein bodd i glywed gennych.  Mae’r rolau gwirfoddol hyn yn ddi-dâl, ond gellir ad-dalu costau teithio.

Am mwy o fanylion cysylltwch a Ian Hughes (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol)

Ebost: ian.hughes@barod.cymru    Ffon: 01792-472002   Dyddiad Cau:  28/9/18

 

BOARD OF TRUSTEES

Barod is a pioneering substance misuse treatment provider in Wales, offering evidence based treatment and holistic support to individuals who access its services. Following a period of growth, we currently have some vacancies on our Board of Trustees.  We are looking for people who can contribute to the strategic direction of the organisation.

 

We are seeking applications from people with the following skills or relevant backgrounds:

Business/Commercial   –  Criminal Justice  –  Accountancy   –  Medical  –  Mental Health

Social Services/Social Care   –   Legal –   Housing – Communications/Public Relations

 

If you have the passion and the skills which can help us make a difference to people’s lives, then we would love to hear from you. These voluntary roles are unpaid, but travel expenses can be reimbursed.

For further information contact Ian Hughes (Director of Corporate Services)

Email: ian.hughes@barod.cymru    Tel: 01792-472002     Closing Date:  28/9/18