Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Arbenigol i Bobl Ifanc yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin – mae’n gweithio gyda phobl ifanc 18 oed ac iau ac unigolion eraill sy’n pryderu amdanynt.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig:

  • Cymorth arbenigol un i un i bobl ifanc sy’n defnyddio sylweddau, gan gynnwys asesiad cynhwysfawr, ymyriadau byr a gweithgarwch cynllunio gofal
  • Gweithio gyda theuluoedd er mwyn eu helpu i ddeall, ymateb i ac ymdopi gydag arferion defnyddio sylweddau aelodau ifanc eu teulu
  • Gweithdai a sesiynau codi ymwybyddiaeth mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol
  • Addysg gan gymheiriaid a hyfforddiant achrededig i bobl ifanc
  • Ymgyrchoedd Bws Allgymorth/li>

 

I WEITHWYR PROFFESIYNOL:

Hyfforddiant ar draws pob SCWDP y Cynghorau Sir bob chwarter ar y cyd â chydweithwyr o GCAD a hyfforddiant/gweithdai pwrpasol pan ofynnir amdanynt, sy’n rhoi sylw i’r canlynol

  • Camddefnyddio Sylweddau 1011
  • Datblygiad pobl ifanc yn eu harddegau a chamddefnyddio sylweddau
  • Gweithdai canabis
  • Gweithdai alcohol
  • Cymorth cyntaf ar gyfer gorddos

 

Un rhif Cyswllt ar gyfer cyfeiriadau, 01554 755779

www.choices.cymru